Giải Thưởng

Đoàn lân Hào Dũng Tại Giải Lân Sư Rồng Thế Giới Malaysia Genting 2016

Giải Vàng Giải Lân Sư rồng toàn quốc 2016 tại Cần Thơ